ring size

Oxygen Jewelry采用标准香港戒指尺寸。

  • 固定尺寸"手工戒指系列"可享免费修改戒指尺寸一次,其后修改戒指尺寸,每次需付HK$200,敬请留意!

如何量度自己的戒指尺寸?

内直径(mm) 内周长(mm)
香港尺寸
13.8 43.3
5
14.1 44.3
6
14.4 45.2
7
14.8 46.5
8
15.2 47.7
9
15.5 48.7
10
15.9 49.9 11
16.2 50.9 12
16.6 52.1 13
17.0 53.4 14
17.3 54.3 15
17.6 55.3 16
18.0 56.5 17
18.4 57.8 18
18.7 58.7 19
19.1 59.9 20
19.4 60.9 21
19.8 62.2 22
20.1 63.1 23
20.4 64.4 24
20.8 65.3 25